ទិដ្ឋាការជំនាញ អូស្ត្រាលី

ប្រសិនបើអ្នកមានជំនាញដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការ អ្នកអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ និងធ្វើអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីវាយតម្លៃជំនាញរបស់អ្នកដោយគិតពីគ្រោងការណ៍ការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវយោបល់អ្នកជំនាញដែលតម្រូវតាមលក្ខណៈបុគ្គលដោយផ្អែកលើទិន្នន័យស្ថិតិ និងភស្តុតាងបច្ចុប្បន្ន។

 

# លេខ 1


ជម្រើសសម្រាប់ទិដ្ឋាការជំនាញរបស់អ្នក។

នៅ Visa Plan យើងធ្វើការជាក្រុមនៃមេធាវីពីរ (2) ក្រុមដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹងកំហុសដែលអាចកើតមានឡើង។
ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការដ៏រឹងមាំរបស់ពួកយើងយើងធានាថាអតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈរួម និងចំណេះដឹងរបស់មេធាវីទាំងអស់របស់យើង។ ហេតុនេះអតិថិជនរបស់យើងតែងតែអាចរំពឹងថាពួកយើងនឹងព្រឹងអស់ពីសមត្ថភាព​​​​​។

 

                          ហេតុអ្វី Visa Plan សម្រាប់ទិដ្ឋាការជំនាញរបស់អ្នក?


កំហុសមនុស្ស

ទោះបីជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងចំណង់ចំណូលចិត្តក៏ដោយមនុស្សងាយនឹងបង្កើតកំហុស។ នៅ Visa Plan យើងតែងតែធ្វើការជាក្រុមមេធាវីពីរ (2) ដោយផ្តល់នូវសំណាញ់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ជៀសវាងកំហុសដែលអាចកើតមានឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់។

ភាគរយជោគជ័យខ្ពស់

នាយកដ្ឋាននេះមានបុគ្គលិកជាច្រើន ហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ។ នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមិនច្បាស់លាស់យើងមានមោទនភាពក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រាជោគជ័យ 100% ជាមួយនឹងប្រភេទទិដ្ឋាការមួយចំនួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដូចជាទិដ្ឋាការដៃគូជាដើម។

ទទួលស្គាល់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងរដ្ឋាភិបាល


មេធាវី Visa Plan តែងតែបង្ហាញមុខនៅលើការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងអាណាចក្រនៃច្បាប់ស្តីពីការធ្វើចំណាកស្រុករបស់អូស្ត្រាលី ដែលបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិចំពោះអ្នកជំនាញរបស់យើងក្នុងវិជ្ជាជីវៈ។

 

 

Scroll to Top